* * outlaw performance * *

* * * * * 1 9 3 4 * * * * *

* * c h e v r o l e t * *

* * * * s t r e e t โ€“ r o d * * * *

* * * supercharged * * * * Chevrolet 5.3l 327 V8 * * * * 200-4r automatic * * * * * gear


Price: Auction

More info: Click here to see original eBay auction and get more information (Affiliate link)

Seller's other items: fsdhotrodranch

Location: Eustis, Florida, United States